Maturita 2016/2017

 • V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platné znění, ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 určuje následující:

  Žáci oborů 79-41-K/41 a 79-41-K/81 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2017 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek. Jedna z povinných profilových zkoušek bude uskutečněna formou obhajoby maturitní práce z předmětů Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce (ANJ, ŠPJ, NĚJ, FRJ), Seminář a cvičení z matematiky, Deskriptivní geometrie, Seminář a cvičení z fyziky, Seminář a cvičení z chemie, Seminář a cvičení z biologie, Seminář a cvičení z geografie, Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z informatiky a výpočetní techniky, Hudební výchova, Výtvarná výchova.

  Předměty k výběru v profilové části ve školním roce 2016/2017:

  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Španělský jazyk
  • Biologie
  • Dějepis
  • Fyzika
  • Chemie
  • Informatika a výpočetní technika
  • Matematika
  • Základy společenských věd
  • Zeměpis 
  • Dějiny umění

   

   

  Ve smyslu maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 a v souladu s úpravou školského zákona č. 561/2004 Sb. ve smyslu pozdějších úprav, stanovil ředitel gymnázia, že pro školní rok 2016/2017 budou uznány pro nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části MZ zkoušky minimální úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro anglický jazyk a minimální úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro druhý cizí jazyk doložené ověřeným dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Pro nahrazení zkoušky je nutné doručit řediteli školy ověřenou kopii dokladu o absolvování zkoušky a žádost o nahrazení zkoušky certifikátem. Seznam uznávaných zkoušek je k dispozici na adrese http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404038017&at=1

  Více
 • Více